broń
  • jesteśmy tutaj:

    Click to open a larger map

    Powered by Google Maps Widget

VII PRZETARG NA SPRZEDAŻ BRONI PALNEJ

by lcf | Możliwość komentowania VII PRZETARG NA SPRZEDAŻ BRONI PALNEJ została wyłączona

Łódzkie Centrum Filmowe 

ogłasza przetarg na sprzedaż broni palnej
 zbędnej dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie realizacji przedsięwzięć filmowych i artystycznych.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż broni palnej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm). Szczegółowy wykaz jednostek broni przeznaczonych do sprzedaży oraz ich ceny wywoławcze zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia.

1.Oferty należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej winna zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz załączników zapisanych w formacie PDF. Druki formularza oferty dostępne są do pobrania w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem lcf.pl

2.Do przetargu może przystąpić wyłącznie Oferent krajowy, który spełnia co najmniej jeden z poniższych wymogów:

  • posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią stanowiącą przedmiot przetargu wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z późn. zm.),
  • posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni stanowiącej przedmiot przetargu,
  • prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U z 2012 r. poz. 987 z poźn. zm.), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.

3. Do oferty Oferent obowiązany jest dołączyć:

  • kopie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia wymogi określone w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. i uprawniony jest do nabycia broni objętej złożoną ofertą (w szczególności kopię posiadanych koncesji, pozwolenia na broń wraz z aktualnym zaświadczeniem uprawniającym do nabycia broni, regulaminu muzeum oraz dokumentu potwierdzającego uzgodnienie jego treści przez właściwy organ),
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; muzeum nieposiadające osobowości prawnej obowiązane jest przedstawić także kopie zaświadczenia o nadaniu numer identyfikacji REGON.

4. Przed złożeniem oferty można zapoznać się ze stanem technicznym broni przeznaczonej do sprzedaży oraz stopniem jej kompletności.

5.Osoby zainteresowane, przed przystąpieniem do oględzin, zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.  Broń można oglądać w magazynie broni mieszczącym się w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 102/104 w dni robocze w godz. 9 : 00 – 14 : 00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 784 768 256, 42 639 56 01.

6.Oferty należy składać w terminie do 29 września 2017 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lcf@lcf.pl, osobiście w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 : 00 do 15 :00 lub listownie. W przypadku złożenia oferty drogą listowną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wpływu oferty do Spółki.

7. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, bez wzywania do ich uzupełnienia czy poprawienia, które nie spełniają warunków Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., w szczególności jeżeli oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej (oferta zostanie odrzucona wyłącznie
w stosunku do jednostki broni, co do której zaproponowano zbyt niską cenę), jak też ofert zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu odrzuca się.

8.O wyniku przetargu Oferenci zostaną poinformowani przez ŁCF Sp. z o.o. niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyniku przetargu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, odmowy zawarcia umowy sprzedaży broni z wybranym Oferentem, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty. ŁCF Sp. z o.o. nie zwraca kosztów związanych ze złożeniem oferty ani innych kosztów poniesionych przez Oferenta w związku z przetargiem.

10.Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu oraz warunków złożenia oferty i nabycia broni określa Regulamin postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem lcf.pl

11.Dodatkowych informacji o przetargu udziela Pan Jacek Tomaszewski za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: lcf@lcf.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 784 768 256 od poniedziałku do piątku w godz. od 9 : 00- 16 : 00.

załączniki:

 

 

 

Wystawa kostiumów w Port Łódź

by lcf | Możliwość komentowania Wystawa kostiumów w Port Łódź została wyłączona

Nasze kostiumy zacumowały w porcie … 🙂 w Porcie Łódź

SPRZEDAŻ MAGAZYNKÓW

by lcf | Możliwość komentowania SPRZEDAŻ MAGAZYNKÓW została wyłączona

Oferujemy do sprzedaży magazynki do:

pistoletu maszynowego PPS wz. 43 – 50 szt x 30,00 zł = 1500,00 zł
pistoletu maszynowego PPSz okrągłe – 30 szt x 60,00 zł = 1800,00 zł
pistoletu maszynowego PPSz łukowe – 3 szt x 100,00 zł = 300,00 zł
RKM DP27 talerzowe – 6 szt x 25,00 zł = 150,00 zł
oraz
komplet do RPD:
– magazynki: 1 szt x 60,00 zł = 60,00 zł
– ładownice: 1 szt x 15,00 zł = 15,00 zł

Możliwy jedynie zakup całej partii ilościowej jednego asortymentu.

Kontakt: Pan Jacek Tomaszewski tel. 784 768 256.

Promocja urodzinowa

by lcf | Możliwość komentowania Promocja urodzinowa została wyłączona

W związku z przypadającą w tym roku 150 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego, projektom związanym z osobą Marszałka, realizowanych bądź przygotowywanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku udzielamy 5% rabatu na wypożyczenie środków inscenizacyjnych.
Warunkiem skorzystania z promocji jest oświadczenie producenta, że projekt dotyczy Józefa Piłsudskiego oraz że realizowany jest ww. okresie.

Urodziny Łodzi w ŁCF-ie 29 lipca 2017

by lcf | Możliwość komentowania Urodziny Łodzi w ŁCF-ie 29 lipca 2017 została wyłączona

Święto Łodzi nadchodzi … już w sobotę 29 lipca 2017 r. zapraszamy na zwiedzanie magazynu kostiumów filmowych, będzie można przymierzyć i robić zdjęcia w wybranych kostiumach.

Czekamy na Państwa w Łodzi ul. Obywatelska 102/104 w godz. 12 – 18 

Cennik na wypożyczenia broni palnej

by lcf | Możliwość komentowania Cennik na wypożyczenia broni palnej została wyłączona

Od dnia 15 maja obowiązuje nowy cennik na wypożyczenia broni palnej

Cennik wynajem broni

NOC MUZEÓW w ŁODZI – 20 maja

by lcf | Możliwość komentowania NOC MUZEÓW w ŁODZI – 20 maja została wyłączona

Otwieramy się na NOC MUZEÓW !
W sobotę 20 maja w godzinach 17-21 zapraszamy do magazynów przy ul. Obywatelskiej 102/104
W programie: zwiedzanie, fotografowanie, przymierzanie kostiumów mundurowych, zakupy pamiątek filmowych

Majówka 2017

by lcf | Możliwość komentowania Majówka 2017 została wyłączona

W dniach 1-7 maja 2017 załoga Łódzkiego Centrum Filmowego udaje się na majówkę. 

Biuro i magazyny będą nieczynne.

Zapraszamy od 8 maja a na wyprzedaż kiermaszową elementów mundurowych od 9 maja w godzinach 9-14.

Wielkanoc

by lcf | Możliwość komentowania Wielkanoc została wyłączona

Informujemy, że 14 kwietnia w Wielki Piątek nie pracujemy. 

Życzymy radosnej Wielkiej Nocy i zapraszamy po Świętach

 

Filmowanie w ŁCF-ie

by lcf | Możliwość komentowania Filmowanie w ŁCF-ie została wyłączona

W tym tygodniu Stanowisko powstańcze w naszym magazynie przy Obywatelskiej tętniło życiem. Ekipy telewizyjne realizowały materiały do programów tv, o swojej pracy na planie opowiadał nasz pirotechnik.