broń
 • jesteśmy tutaj:

  Click to open a larger map

  Powered by Google Maps Widget

V PRZETARG na SPRZEDAŻ BRONI PALNEJ

by lcf | Możliwość komentowania V PRZETARG na SPRZEDAŻ BRONI PALNEJ została wyłączona

Łódzkilogo_lcf_rgbe Centrum Filmowe Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na sprzedaż broni palnej
 zbędnej dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie realizacji przedsięwzięć filmowych i artystycznych.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż broni palnej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm). Szczegółowy wykaz jednostek broni przeznaczonych do sprzedaży oraz ich ceny wywoławcze zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia.

 1. Oferty należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej winna zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz załączników zapisanych w formacie PDF. Druki formularza oferty dostępne są do pobrania w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem lcf.pl
 2. Do przetargu może przystąpić wyłącznie Oferent krajowy, który spełnia co najmniej jeden
  z poniższych wymogów:
 • posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią stanowiącą przedmiot przetargu wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z późn. zm.),
 • posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni stanowiącej przedmiot przetargu,
 • prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U z 2012 r. poz. 987 z poźn. zm.), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.

3. Do oferty Oferent obowiązany jest dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia wymogi określone w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. i uprawniony jest do nabycia broni objętej złożoną ofertą (w szczególności kopię posiadanych koncesji, pozwolenia na broń wraz z aktualnym zaświadczeniem uprawniającym do nabycia broni, regulaminu muzeum oraz dokumentu potwierdzającego uzgodnienie jego treści przez właściwy organ),
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; muzeum nieposiadające osobowości prawnej obowiązane jest przedstawić także kopie zaświadczenia o nadaniu numer identyfikacji REGON.

4. Przed złożeniem oferty można zapoznać się ze stanem technicznym broni przeznaczonej do sprzedaży oraz stopniem jej kompletności.

Osoby zainteresowane, przed przystąpieniem do oględzin, zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.  

Broń można oglądać w magazynie broni mieszczącym się w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 102/104 w godz.. 9 : 00 – 14 : 00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 784 768 256, 42 639 56 01.

 1. Oferty należy składać w terminie do 27 stycznia 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lcf@lcf.pl, osobiście w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 : 00 do 15 :00 lub listownie. W przypadku złożenia oferty drogą listowną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wpływu oferty do Spółki.
 2. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, bez wzywania do ich uzupełnienia czy poprawienia, które nie spełniają warunków Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., w szczególności jeżeli oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej (oferta zostanie odrzucona wyłącznie
  w stosunku do jednostki broni, co do której zaproponowano zbyt niską cenę), jak też ofert zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Oferty złożone po terminie określonym
  w ogłoszeniu odrzuca się.
 3. O wyniku przetargu Oferenci zostaną poinformowani przez ŁCF Sp. z o.o. niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Informacja
  o wyniku przetargu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, odmowy zawarcia umowy sprzedaży broni z wybranym Oferentem, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty. ŁCF sp. z o.o. nie zwraca kosztów związanych ze złożeniem oferty ani innych kosztów poniesionych przez Oferenta w związku z przetargiem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu oraz warunków złożenia oferty i nabycia broni określa Regulamin postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem lcf.pl
 6. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Pan Jacek Tomaszewski za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: lcf@lcf.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 784 768 256 od poniedziałku do piątku w godz. od 9 : 00- 16 : 00.

załączniki: 

1.  wykaz broni 
2.  wykaz broni
3.  formularz oferty 
4.  Regulamin przetargu

 

SPRZEDAŻ MAGAZYNKÓW

by lcf | Możliwość komentowania SPRZEDAŻ MAGAZYNKÓW została wyłączona

Oferujemy do sprzedaży następujące oporządzenie:

magazynki do:

 • pistoletu maszynowego STEN                – 50 szt x 50,00 zł =2500,00 zł
 • pistoletu maszynowego PPS wz. 43        – 50 szt x 30,00 zł = 1500,00 zł
 • pistoletu maszynowego PPSz wz. 41      – 50 szt x 60,00 zł = 3000,00 zł
 • CKM Maxim ( z taśmą metalową)           –  2 szt x 80,00 zł = 160,00 zł
 • karabinu AK wz. 47                              – 18 szt x 30,00 zł = 540,00 zł
 • karabinu RKM Brno                              –  1 szt x 240,00 zł = 240,00 zł

oraz

 • sztych – bagnet do kb Mosin                  – 50 szt x 60,00 zł = 3000,00 zł
 • bagnet nożowy do kb Mauser                 –  7 szt x 180,00 zł = 1260,00 zł

Możliwy jest jedynie zakup całej partii ilościowej jednego asortymentu.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jacek Tomaszewski tel. 784 768 256.

Zapraszamy.

Noc Muzeów 2016 – 14 maja

by lcf | Możliwość komentowania Noc Muzeów 2016 – 14 maja została wyłączona

 

Już niebawem, za kilka dni – w majowy wieczór – otwieramy nasz filmowy magazyn dla zwiedzających.

W godzinach 18 – 22 zapraszamy na wycieczki wśród kostiumów z poprzednich epok. Pracownicy opowiedzą anegdoty z planów filmowych, będzie można przymierzyć wybrane kostiumy, pstryknąć ciekawe fotki a na koniec zrobić zakupy w antykwariacie.

Zapraszamy – Obywatelska 102/104 – w godz. 18-22

długi weekend

by lcf | Możliwość komentowania długi weekend została wyłączona

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 2 maja ŁCF będzie nieczynne.

Zapraszamy po długim weekendzie i życzymy udanych majówek 🙂

 

Kiermasz filmowy

by lcf | Możliwość komentowania Kiermasz filmowy została wyłączona

Uwaga

od 12 kwietnia br. rozpoczynamy wyprzedaż kostiumów i elementów kostiumów mundurowych polskich.

Zapraszamy we wtorki, środy, czwartki w godz. 8-14:30.

 

Porozumienie o współpracy z Łódź Film Commission

by lcf | Możliwość komentowania Porozumienie o współpracy z Łódź Film Commission została wyłączona

logotyp_film_comission

logo_lcf_rgb

 

 

 

 

Łódzkie Centrum Filmowe zawarło Porozumienie o współpracy z EC1 – Miastem Kultury. W ramach porozumienia ŁCF zobowiązuje się udzielania rabatów na świadczone przez siebie usługi podmiotom współpracującym  z EC1.

Warunkiem skorzystania z rabatu jest złożenie oświadczenia, wg poniższego wzoru:

oświadczenie

by lcf | Możliwość komentowania została wyłączona

Uprzejmie informujemy, że w piątek 25 marca 2016 Łódzkie Centrum Filmowe będzie nieczynne.

Życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy i zapraszamy od wtorku 29 marca.

Godziny otwarcia magazynów

by lcf | Możliwość komentowania Godziny otwarcia magazynów została wyłączona

Przypominamy, że magazyny ŁCF są otwarte w dni robocze w godz. 8:00 – 14:30

zapraszamy

tablica

Czas wyprzedaży ….

by lcf | Możliwość komentowania Czas wyprzedaży …. została wyłączona

Zapraszamy do Antykwariatu Filmowego

Trwa ciągła wyprzedaż zbędnych środków inscenizacyjnych (pamiątki filmowe, elementy kostiumów wojskowych, rekwizyty z planów filmowych)

Uwaga!
W styczniu nowy asortyment

Zapraszamy do magazynów przy ul. Obywatelskiej i na http://www.antykwariat.lcf.pl/

 

 

 

Wesołych Świąt !!!

by lcf | Możliwość komentowania Wesołych Świąt !!! została wyłączona

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku
wraz z serdecznymi podziękowaniami
za dotychczasową współpracę przesyła                           

Zarząd i Pracownicy
Łódzkiego Centrum Filmowego Sp. z o.o.      

       mikołaj

 

PS
24 i  31 grudnia w ŁCF nie pracujemy.