broń

IV PRZETARG na SPRZEDAŻ BRONI PALNEJ

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

Łódzkilogo_lcf_rgbe Centrum Filmowe Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na sprzedaż broni palnej
 zbędnej dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie realizacji przedsięwzięć filmowych i artystycznych.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż broni palnej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm). Szczegółowy wykaz jednostek broni przeznaczonych do sprzedaży oraz ich ceny wywoławcze zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. Oferty należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej winna zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz załączników zapisanych w formacie PDF. Druki formularza oferty dostępne są do pobrania w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem lcf.pl
 2. Do przetargu może przystąpić wyłącznie Oferent krajowy, który spełnia co najmniej jeden z poniższych wymogów:
 • posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią stanowiącą przedmiot przetargu wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z późn. zm.),
 • posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni stanowiącej przedmiot przetargu,
 • prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U z 2012 r. poz. 987 z poźn. zm.), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.

3.Do oferty Oferent obowiązany jest dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia wymogi określone w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. i uprawniony jest do nabycia broni objętej złożoną ofertą (w szczególności kopię posiadanych koncesji, pozwolenia na broń wraz z aktualnym zaświadczeniem uprawniającym do nabycia broni, regulaminu muzeum oraz dokumentu potwierdzającego uzgodnienie jego treści przez właściwy organ),
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; muzeum nieposiadające osobowości prawnej obowiązane jest przedstawić także kopie zaświadczenia o nadaniu numer identyfikacji REGON.

4. Przed złożeniem oferty można zapoznać się ze stanem technicznym broni przeznaczonej do sprzedaży oraz stopniem jej kompletności. Broń można oglądać w magazynie broni mieszczącym się w Łodzi przy ul. Łąkowej 29 w godzinach 8:00-12:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 784 768 256. Broń udostępniona zostanie wyłącznie osobom zainteresowanym, które przed przystąpieniem do oględzin przedstawią dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

5. Oferty należy składać w terminie do 7 września 2016 r. osobiście w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 : 00 do 15 :00, przesłać listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lcf@lcf.pl W przypadku złożenia oferty drogą listowną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wpływu oferty do Spółki.

6. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, bez wzywania do ich uzupełnienia czy poprawienia, które nie spełniają warunków Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., w szczególności jeżeli oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej (oferta zostanie odrzucona wyłącznie w stosunku do jednostki broni, co do której zaproponowano zbyt niską cenę), jak też ofert zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu odrzuca się.

7.O wyniku przetargu Oferenci zostaną poinformowani przez ŁCF Sp. z o.o. niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyniku przetargu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, odmowy zawarcia umowy sprzedaży broni z wybranym Oferentem, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty. ŁCF sp. z o.o. nie zwraca kosztów związanych ze złożeniem oferty ani innych kosztów poniesionych przez Oferenta w związku z przetargiem.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu oraz warunków złożenia oferty i nabycia broni określa Regulamin postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem lcf.pl

10. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Pan Jacek Tomaszewski za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: lcf@lcf.pl lub pod numerem tel. 784 768 256 od poniedziałku do piątku w godz. od 9 : 00- 18 : 00.

 

załączniki:

1. wykaz broni Wykaz broni do sprzedaży – IV przetarg

2.  formularz oferty OFERTA

3. Regulamin przetargu REGULAMIN przetargu

 

 

Sprzedaż magazynków

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

Oferujemy do sprzedaży magazynki do następujących rodzajów broni:

 • pistoletu maszynowego STEN – 50 szt x 70,00 zł = 3500,00 zł
 • pistoletu maszynowego PPS wz. 43 – 100 szt x 50,00 = 5000,00 zł
 • pistoletu maszynowego PPSz wz. 41 – 100 szt x 80,00,00 zł = 8000,00 zł

oraz

 • sztych – bagnet do kb Mosin – 50 szt x 80,00 zł = 4000,00 zł

Możliwy jest jedynie zakup całej partii ilościowej jednego asortymentu.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jacek Tomaszewski tel. 784 768 256, 42 639 56 01.

Dni wolne

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

Przypominamy, że w czwartek 26 maja i w piątek 27 maja Łódzkie Centrum Filmowe będzie nieczynne.

Zapraszamy po weekendzie.

Noc Muzeów 2016 – 14 maja

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

 

Już niebawem, za kilka dni – w majowy wieczór – otwieramy nasz filmowy magazyn dla zwiedzających.

W godzinach 18 – 22 zapraszamy na wycieczki wśród kostiumów z poprzednich epok. Pracownicy opowiedzą anegdoty z planów filmowych, będzie można przymierzyć wybrane kostiumy, pstryknąć ciekawe fotki a na koniec zrobić zakupy w antykwariacie.

Zapraszamy – Obywatelska 102/104 – w godz. 18-22

długi weekend

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 2 maja ŁCF będzie nieczynne.

Zapraszamy po długim weekendzie i życzymy udanych majówek :)

 

Kiermasz filmowy

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

Uwaga

od 12 kwietnia br. rozpoczynamy wyprzedaż kostiumów i elementów kostiumów mundurowych polskich.

Zapraszamy we wtorki, środy, czwartki w godz. 8-14:30.

 

Porozumienie o współpracy z Łódź Film Commission

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

logotyp_film_comission

logo_lcf_rgb

 

 

 

 

Łódzkie Centrum Filmowe zawarło Porozumienie o współpracy z EC1 – Miastem Kultury. W ramach porozumienia ŁCF zobowiązuje się udzielania rabatów na świadczone przez siebie usługi podmiotom współpracującym  z EC1.

Warunkiem skorzystania z rabatu jest złożenie oświadczenia, wg poniższego wzoru:

oświadczenie

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

Uprzejmie informujemy, że w piątek 25 marca 2016 Łódzkie Centrum Filmowe będzie nieczynne.

Życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy i zapraszamy od wtorku 29 marca.

Godziny otwarcia magazynów

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

Przypominamy, że magazyny ŁCF są otwarte w dni robocze w godz. 8:00 – 14:30

zapraszamy

tablica

Czas wyprzedaży ….

by lcf | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do Antykwariatu Filmowego

Trwa ciągła wyprzedaż zbędnych środków inscenizacyjnych (pamiątki filmowe, elementy kostiumów wojskowych, rekwizyty z planów filmowych)

Uwaga!
W styczniu nowy asortyment

Zapraszamy do magazynów przy ul. Obywatelskiej i na http://www.antykwariat.lcf.pl/