broń
  • Open your map settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ BRONI PALNEJ – zbędnej do realizacji przedsięwzięć artystycznych

by lcf | Możliwość komentowania PRZETARG NA SPRZEDAŻ BRONI PALNEJ – zbędnej do realizacji przedsięwzięć artystycznych została wyłączona

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. 
ogłasza przetarg na sprzedaż broni palnej
zbędnej dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie realizacji przedsięwzięć filmowych i artystycznych.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż broni palnej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm). Szczegółowy wykaz jednostek broni przeznaczonych do sprzedaży oraz ich ceny wywoławcze zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
1. Oferty należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej winna zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz załączników zapisanych w formacie PDF. Druki formularza oferty dostępne są do pobrania w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lcf.pl
2. Do przetargu może przystąpić wyłącznie Oferent krajowy, który spełnia co najmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią stanowiącą przedmiot przetargu wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z późn. zm.),
b) posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni stanowiącej przedmiot przetargu,
c) prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U z 2012 r. poz. 987 z poźn. zm.), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.
3. Do oferty Oferent obowiązany jest dołączyć:
a) kopie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia wymogi określone w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. i uprawniony jest do nabycia broni objętej złożoną ofertą (w szczególności kopię posiadanych koncesji, pozwolenia na broń wraz z aktualnym zaświadczeniem uprawniającym do nabycia broni, regulaminu muzeum oraz dokumentu potwierdzającego uzgodnienie jego treści przez właściwy organ),
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; muzeum nieposiadające osobowości prawnej obowiązane jest przedstawić także kopie zaświadczenia o nadaniu numer identyfikacji REGON.
4. Przed złożeniem oferty można zapoznać się ze stanem technicznym broni przeznaczonej do sprzedaży oraz stopniem jej kompletności. Broń można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 784 768 256, 42 639 56 01. Broń udostępniona zostanie wyłącznie osobom zainteresowanym, które przed przystąpieniem do oględzin przedstawią dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. .
5. Oferty należy składać w terminie do 4 października 2018 r. osobiście w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 : 00 do 15 : 00, przesłać listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lcf@lcf.pl W przypadku złożenia oferty drogą listowną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wpływu oferty do Spółki.
6. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, bez wzywania do ich uzupełnienia czy poprawienia, które nie spełniają warunków Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., w szczególności jeżeli oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej (oferta zostanie odrzucona wyłącznie
w stosunku do jednostki broni, co do której zaproponowano zbyt niską cenę), jak też ofert zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu odrzuca się.
7. O wyniku przetargu Oferenci zostaną poinformowani przez ŁCF Sp. z o.o. niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 21 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyniku przetargu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, odmowy zawarcia umowy sprzedaży broni z wybranym Oferentem, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty. ŁCF sp. z o.o. nie zwraca kosztów związanych ze złożeniem oferty ani innych kosztów poniesionych przez Oferenta w związku z przetargiem.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu oraz warunków złożenia oferty i nabycia broni określa Regulamin postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lcf.pl Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: lcf@lcf.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 784 768 256, 42 639 56 01, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 : 00- 15 : 00.

załączniki:

 

Szczegółowy wykaz broni do sprzedaży – załącznik nr 1

OFERTA – załącznik nr 2

REGULAMIN postępowania przetargowego – załącznik nr 3

Warunki przetwarzania danych osobowych w ŁCF Sp. z o.o. – załącznik nr 4

 

 

 

595. URODZINY ŁODZI

by lcf | Możliwość komentowania 595. URODZINY ŁODZI została wyłączona

W tym roku zapraszamy do siedziby Łódzkiego Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87, gdzie zaprezentujemy wystawę kostiumów filmowych.

Do zobaczenia na Pietrynie w sobotę 28 lipca
i niedzielę 29 lipca w godz. 10-18

RODO – nowy Regulamin i druki zamówień

by lcf | Możliwość komentowania RODO – nowy Regulamin i druki zamówień została wyłączona

Wprowadzamy nowe druki zamówień, dostosowane do wymogów RODO.

Można je pobrać w zakładce UŁUGI 

 

Zmiany cen wynajmu broni i amunicji

by lcf | Możliwość komentowania Zmiany cen wynajmu broni i amunicji została wyłączona

Od 5 lutego 2018 r. obowiązuje nowa stawka za nadzór i zabezpieczenie przez pirotechnika wypożyczanej broni w wysokości 250,- zł netto/1 dzień oraz za wykorzystaną  amunicję  ślepą w wysokości 4,00 zł / 1 szt netto.

Wprowadzamy również nowe ceny wynajmu broni. Cennik dostępny tutaj:Cennik wynajem broni

 

WOŚP – 14 stycznia 2018 r.

by lcf | Możliwość komentowania WOŚP – 14 stycznia 2018 r. została wyłączona

Wielkimi krokami zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcjach, z których dochód przeznaczony jest  WOŚP

Wraz z Prezydent Miasta Łodzi włączamy się w ten szczytny cel przekazując na aukcję muszkiet z naszych zasobów filmowych:

http://aukcje.wosp.org.pl/filmowy-muszkiet-od-prezydent-lodzi-5823760

Wojsko w Porcie – nowa wystawa kostiumów filmowych

by lcf | Możliwość komentowania Wojsko w Porcie – nowa wystawa kostiumów filmowych została wyłączona

Wystawę kostiumów filmowych „Mundury wojskowe na przestrzeni wieków” można oglądać w Porcie Łódź. 

Wystawa jest bezpłatna i znajduje się w korytarzu obok strefy restauracyjnej.

Zapraszamy

Wesołych Świąt

by lcf | Możliwość komentowania Wesołych Świąt została wyłączona

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i

radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz

wszelkiej pomyślności i sukcesów w

nadchodzącym roku składa
Łódzkie CentrumFilmowe

 

PS. nie ma nas 22 i 27 grudnia

Urodziny Łodzi w ŁCF-ie 29 lipca 2017

by lcf | Możliwość komentowania Urodziny Łodzi w ŁCF-ie 29 lipca 2017 została wyłączona

Święto Łodzi nadchodzi … już w sobotę 29 lipca 2017 r. zapraszamy na zwiedzanie magazynu kostiumów filmowych, będzie można przymierzyć i robić zdjęcia w wybranych kostiumach.

Czekamy na Państwa w Łodzi ul. Obywatelska 102/104 w godz. 12 – 18 

NOC MUZEÓW w ŁODZI – 20 maja

by lcf | Możliwość komentowania NOC MUZEÓW w ŁODZI – 20 maja została wyłączona

Otwieramy się na NOC MUZEÓW !
W sobotę 20 maja w godzinach 17-21 zapraszamy do magazynów przy ul. Obywatelskiej 102/104
W programie: zwiedzanie, fotografowanie, przymierzanie kostiumów mundurowych, zakupy pamiątek filmowych

Majówka 2017

by lcf | Możliwość komentowania Majówka 2017 została wyłączona

W dniach 1-7 maja 2017 załoga Łódzkiego Centrum Filmowego udaje się na majówkę. 

Biuro i magazyny będą nieczynne.

Zapraszamy od 8 maja a na wyprzedaż kiermaszową elementów mundurowych od 9 maja w godzinach 9-14.