AKTUALNOŚCI:

PRZETARG NA SPRZEDAŻ BRONI PALNEJ – zbędnej do realizacji przedsięwzięć artystycznych

 Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż broni palnej
 zbędnej dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie realizacji przedsięwzięć filmowych i artystycznych.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż broni palnej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 284 z późn. zm.). Szczegółowy wykaz jednostek broni przeznaczonych do sprzedaży oraz ich ceny wywoławcze zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. Oferty należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej winna zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz załączników zapisanych w formacie PDF. Druki formularza oferty dostępne są do pobrania w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lcf.pl
 2. Do przetargu może przystąpić wyłącznie Oferent krajowy, który spełnia co najmniej jeden z poniższych wymogów:
  a) posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią stanowiącą przedmiot przetargu wydaną na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 ze zm.) bądź na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 oraz z 2019 poz. 55), która utraciła moc w związku z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 13.czerwca 2019 r.;
  b) posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 284 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni stanowiącej przedmiot przetargu,
  c) prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 917 ), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.
 3. Do oferty Oferent obowiązany jest dołączyć:
  a) kopie dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia wymogi określone w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. i uprawniony jest do nabycia broni objętej złożoną ofertą (w szczególności kopię posiadanych koncesji, pozwolenia na broń wraz z aktualnym zaświadczeniem uprawniającym do nabycia broni, regulaminu muzeum oraz dokumentu potwierdzającego uzgodnienie jego treści przez właściwy organ),
  b)odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; muzeum nieposiadające osobowości prawnej obowiązane jest przedstawić także kopie zaświadczenia o nadaniu numer identyfikacji REGON.
 4.  Przed złożeniem oferty można zapoznać się ze stanem technicznym broni przeznaczonej do sprzedaży oraz stopniem jej kompletności. Broń można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 784 768 256, 42 639 56 01. Broń udostępniona zostanie wyłącznie osobom zainteresowanym, które przed przystąpieniem do oględzin przedstawią dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych w pkt. 11 Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.  .
 5. Oferty należy składać w terminie do 14 października 2022 r. osobiście w siedzibie ŁCF Sp. z o.o. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 : 00 do 15 : 00, przesłać listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lcf@lcf.pl W przypadku złożenia oferty drogą listowną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wpływu oferty do Spółki.
 6. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, bez wzywania do ich uzupełnienia czy poprawienia, które nie spełniają warunków Regulaminu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., w szczególności jeżeli oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej (oferta zostanie odrzucona wyłącznie w stosunku do jednostki broni, co do której zaproponowano zbyt niską cenę), jak też ofert zawierających dodatkowe warunki i zastrzeżenia. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu odrzuca się.
 7. O wyniku przetargu Oferenci zostaną poinformowani przez ŁCF Sp. z o.o. niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyniku przetargu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. ŁCF Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, odmowy zawarcia umowy sprzedaży broni z wybranym Oferentem, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty. ŁCF sp. z o.o. nie zwraca kosztów związanych ze złożeniem oferty ani innych kosztów poniesionych przez Oferenta w związku z przetargiem.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu oraz warunków złożenia oferty i nabycia broni określa Regulamin postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży broni palnej przez Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lcf.pl Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: lcf@lcf.pl lub telefonicznie pod numerami  tel. 784 768 256, 42 639 56 01, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 : 00- 15 : 00.

załączniki:
załącznik nr 1: Szczegółowy wykaz broni przeznaczonej do sprzedaży przetargowej

załącznik nr 2: Oferta

załącznik nr 3: REGULAMIN XII przetarg

załącznik nr 4: Warunki przetwarzania danych osobowych w ŁCF Sp – przetarg.docx

Wrześniowa wyprzedaż broni palnej, zbędnej do prowadzonej działalności

Zapraszamy do zakupu ostatnich sztuk broni – zbędnej do prowadzonej działalności. UWAGA: obniżamy ceny

Wykaz broni przeznaczonej do sprzedaży 29.09.2022

Uwaga: Wykaz jest aktualizowany na koniec dnia.

Broń może nabyć podmiot lub osoba fizyczna spełniający co najmniej jeden z poniższych wymogów:

 • posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z późn. zm.),
 • posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni
 • prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z poźn. zm.), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.

Przedmiotową broń można obejrzeć przed zakupem w magazynie przy ul. Obywatelskiej 102/104 w godz. w godz. 9:00-15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jacek Tomaszewski tel. 784 768 256.
Zapraszamy.

Wielka zbiórka rzeczy z PRL-u trwa w najlepsze

Takie cuda ostatnio przyjechały aż z Kołobrzegu. Gotowa scenografia do filmu 😉

Zbiórka ciągle aktualna, jeśli macie zbędne sprzęty po przodkach to my chętnie się nimi zaopiekujemy. A może niebawem odnajdziecie je w filmie:)

 

Jak do nas trafić?

ŁÓDZKIE CENTRUM FIMOWE Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 102/104, bud. C kl II
94-104 Łódź
NIP: 727 27 59 381
REGON: 100861963

Godziny otwarcia

Zapraszamy:
Poniedziałek: 8-15
Wtorek: 8-15
Środa: bez obsługi klienta indywidualnego
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-14

Kontakt:

 

Wypożyczanie kostiumów, rekwizytów filmowych i broni:

Katarzyna Dzwonnik
tel: 42 639-56-01

Kontakt e-mail:
lcf@lcf.pl